تۅراعا شئى جئنپىڭدىن 70 جىلدىقتى قۇتتۇقتاعان سۅزۉ كۉچتۉۉ تااسئر قوزعودۇ قاارمانداردى ۇرماتتاعاندا انان قاارمان چىعات، قاارمان بولۇۇعا تالپىنعاندا انان قاارماندار كۅپتۅپ بااردىققا كەلەت بۇرماقان مولدو،قايرات مامۇت ماملەكەتتىن ارداق ناامىنا ەە بولدۇ شئى جئنپىڭ 70 جىلدىق جەڭىش كۅرگۅزمۅسۉن ەكىسكورتسىيالادى تۅراعا شئى جئنپىڭدىن بوربوردۇق ساياسئي كەڭەش قىزمات جىينالىشىنا جانا جۇڭگو ەل ساياسئي كەڭەشى قۇرۇلعاندىعىنىن 70 جىلدىعىن قۇتتۇقتوو جىينالىشىنا قاتىشتى