اپتونوم رايون جەتەكچىلەرى اپتونوم رايوندۇق ەكى جىينالىشقا قاتىشقان دئن سالااسىنداعى ەل ۅكۉلدۅر قۇرۇلتايى ۅكۉلدۅرۉ جانا ساياسئي كەڭەش مۉچۅلۅرۉنۅن ابال سۇرادى ارى مايەكتەشتى اپتونوم رايوندۇق ساياسئي كەڭەش 12- كەزەكتۉۉ كومىتەتىنىن 3- جىينالىشى 2- جولقۇ جالپى مۉچۅلۅر جىيىنىن اچتى چىن چۇانگو ۉرۉمچۉ شاارى ۅكۉلدۅر توبۇنۇن قاراپ چىعۇۇسۇنا قاتىشتى اپتونوم رايوندۇق 13- كەزەكتۉۉ ەل ۅكۉلدۅر قۇرۇلتايىنىن 3-جىينالىشى اچىلدى اپتونوم رايوندۇق ساياسى كەڭەش 12- كەزەكتۉۉ كومىتەتىنىن 3- جىينالىشى اچىلدى