بااتىرلار جەڭىش مەنەن قايتىپ كەلدى، ۉيگۅ قايتقانىڭاردى قارشى الابىز

2020-03-18 13:23

 

 3- ايدىن 17- كۉنۉ كەچ ساات 20 دان 45 مئنوت ۅتكۅندۅ حۇبەي ۋۇحاندان كەلگەن CZ5242 جەڭىش اتىنداعى جۉرگۉنچۉلۅر ۇچاعى اقىرىن ۉرۉمچۉ دىۋوپۇ ەل ارالىق ۇچاق جايىنا قوندۇ. جۉرگۉنچۉلۅر ۇچاعىنىن ەشىگى اچىلىپ شئنجاڭدىن 2- تۉركۉمدۅكۉ حۇبەيگە نىشااندۇۇ جاردام بەرۉۉ دارىلوو اتىرەتىنىن 102 مۉچۅسۉ تەپكىچتەن تۉشتۉ، كۅپچۉلۉكتۉن جۉزۉنۅن كۉلكۉ ۉيرۉلۉپ، الار قولۇن بۇلعالاپ جوعورۇ دووشتو:«شئنجاڭ، بئز قايتىپ كەلدىك»- دەشتى.

 قابارچى: اتىرەت مۉچۅلۅرۉنۉن وقشوش ۇچاق بەلەتىن، وقشوش چاقان قىزىل تۉستۉۉ قۇتۇنۇ بۇلعالاپ جاتقانىن، ابدانداپ قاراپ ۇچاق بەلەت ۇباقتىنىن «جۇعۇشتۇۇ وورۇعا قارشى تۇرۇۇنۇن جەڭىشكە جەتكەن كۉنۉ»، بۅلمۅ وردۇ «سالىم قوشۇۇچۇلار بۅلمۅسۉ»، ۇچاققا چىعۇۇ ووزۇنۇن «جەڭىش مەنەن قايتقاندار ەشىگى» دەپ جازىلعانىن بايقادى. ال ەمى ۇچاق بەلەتىنىن ارتىنا نوورۇز گۉلۉ اچىلۇۇدان مۇرداعى كۅرۉنۉش بولۇپ دوقتۇرقانالار جانا نووقاستاردىن قولۇ مەنەن جۉرۅك فورماسىن كەلتىرگەنى تۉشۉرۉلگۅن، جانىندا «كۅكتۅم سەن بولعوندۇعۇڭ ۉچۉن داعى دا نۇرلۇۇ، حۇبەي سەن بولعوندۇعۇڭ ۉچۉن داعى دا قووز» دەگەن سۅز باسىلعان، ال ەمى چاقان قىزىل تۉستۉۉ قۇتۇ ۋۇحان ەلىنىن قوشتوشوردو اتىرەت مۉچۅلۅرۉنۅ بەرگەن بەلەگى. دارىلوو اتىرەتىنىن مۉچۅسۉ حان لئن韩琳 مىنداي دەدى: «قۇتۇنۇن ىچىندە ۅردۅكتۉن مويۇنۇ جانا ۋۇحاندىن كەە بئر ۅزگۅچۅ تۉشۉمدۅرۉ بار، كۅڭۉلۉمدۅ ال ابدان ۇلۇۇ بەلەك، باشقالاردىن ابالىنان قابار العانىبىزدان دا ۋۇحان ەلىنىن بئزدى تااسىرلەندىرگەنى كۅپ بولدۇ، مۇردا 90- جىلدان كىيىنكىلەر كۅپچۉلۉكتۉن نازارىندا بالا ەلە، ازىر بئز كۉچتۉ كۉچكۅ ۇلاپ، جاشتىعىبىزدىن ەڭ قووز كەزىن بەينەلەدىك، ماملەكەتتىن گۉلدۅنۉۉسۉ جانا جوعولۇسۇندا باارى ادامدىن جووپكەرچىلىگى بار، مەن ئش جۉزۉندۉك اراكەتىم ارقىلۇۇ بالاما تااسىر قىلىپ، كىيىنكى ۇرپاقتاردى جاقشى تاربئيالووعو اراكەت قىلام».

2- ايدىن 4- كۉنۉ تۉندۅ ۋۇحانعا جاردام بەرۉۉگۅ اتتانعاندان ازىرعا چەيىن ۋۇحان شاارى دارىلوو اتىرەتىندەگىلەرگە كۅپتۅگۅن تااسىردۉۉ، كۅپتۅگۅن قىيباس ىشتەردى قالتىردى. ۇچاقتا دارىلوو اتىرەتىنىن مۉچۅسۉ باحارگۉل بۇداش سىزىل ۅزۉنۉن ۋۇحانداعى ىشتەرىن ەسكەردى. ال مىنداي دەدى: « فاڭساڭ دوقتۇرقاناسىنداعى دوقتۇرلار مەنەن نووقاستاردىن مەەرىمىنە قىيا البادىق. فاڭساڭ دوقتۇرقاناسىندا كۅپتۅگۅن دارىلوو اتىرەتى بار، بئز وقشوبوعون رايوندون كەلگەنبىز، وقشوبوعون ۇلۇت بولسوق دا بئروق، بئر نىشاان ۉچۉن كۉرۅش قىلدىق، بئزدىن ارابىزداعى ىنتىماقتۇۇلۇق، شايكەشتۉۉلۉك، كەلىشۉۉ، چىن پەيىلدىك، اق كۅڭۉلدۉك ايتوور باردىعى مەنى تااسىرلەندىردى، شئنجاڭ ەلىنىن جۉرۅگۉ ۋۇحان ەلىنىن جۉرۅگۉ مەنەن اناردىن اشىنداي تعىز ۇيۇشات، مەن اق قالاپچان جووكەر بولعوندۇعۇمان اياباي سىيمىقتانام، ووراقتانام».

ناق مايدان ۉنۉ:« ەنە ، ۉرۉمچۉگۅ كەلدىم، قايتىپ كەلدىم ،ساعىندىڭبى؟ بۇل مەزگىلدە جاپا تارتتىڭىز. ۇچاق تەپكىچىنەن تۉشۉپ كەلە جاتىپ، دارىلوو اتىرەتىنىن مۉچۅسۉ جاڭ شئن ۉيدۅ كۉتۉپ جاتقان ەنەسى مەنەن ۋىيدىيودو سۉيلۅشۉپ ەنەسىنە امان-ەسەن كەلگەنىن ۇقتۇردۇ. جاڭ شئندىن ەنەسىنىن جۇرتۇ حۇبەيدە بولۇپ، جۇعۇشتۇۇ وورۇ ابالى كۅرۉلگۅندۅن كىيىن بۉت ۉي- بۉلۅسۉندۅكۉلۅر انىن ۋۇحانعا نىشااندۇۇ جاردام بەرۉۉگۅ بارۇۇسۇن قولدوعون، وشوندوي ەلە دايىما انى شىقتاندىرىپ تۇرعان. «ەنە، قولدوعونۇڭۇزعا ىراقمات، جۇعۇشتۇۇ وورۇ ابالى اياقتاعاندان كىيىن مەن سىزدى جۇرتۇڭۇزعا الىپ بارىپ، ىسىق اش ئچىپ، سىزدى نوورۇز گۉلۉن كۅرگۅلۉ الىپ بارام» دەدى ال.

 ۋۇحانعا نىشااندۇۇ جاردام بەرگەن بئر ايدان اشۇۇن ۇباقىتتا بۇل شئنجاڭدىن بەش ايماق، وبىلاس، شاارىنداعى باپەستۅۅچۉلۅردۅن قۇرۇلعان شئنجاڭدىن 2- تۉركۉمدۅكۉ حۇبەيگە جاردام بەرۉۉ دارىلوو اتىرەتى ۋۇحان كىتئڭ فاڭساڭ دوقتۇرقاناسىندا جاڭىچا تااجى سىمال ۋئرۇس ۅپكۅ سەزگەنىچى نووقاستارىن قۇتقارىپ دارىلوو مىلدەتىن جەڭىشتۉۉ اتقارىپ، نووقاستاردىن «ۅلۉم چىقپاستىق ، جۇعۇمدانباستىق، بۅلمۅگۅ قايتپاستىق، وقۇيا چىقپاستىق، ارىزدانۇۇ بولبوستۇق»تاي قىزمات نىشاانىن ىشكە اشىردى، وشوندوي ەلە حۇبەيلىكتەرگە شئنجاڭداعى25 مئللىيون ار ۇلۇت ەلىنىن سۉيۉۉسۉ جانا مەەرى- ماحاباتىن جەتكىردى، شئنجاڭدىن 2- تۉركۉمدۅكۉ حۇبەيگە نىشااندۇۇ جاردام بەرۉۉ دارىلوو اتىرەتىنىن باشچىسى چىن حۇي陈晖 مىنداي دەدى:« بئز دارىلاپ ايىقتىرىپ دوقتۇرقانادان چىققان نووقاس 254، ۋۇحاندا ىشتەگەن مەزگىلدە 102 اتىرەت مۉچۅبۉز اياباي كۉچ چىعاردى، الار جاپاعا چىدوو، كۉرۅش قىلۇۇ، سالىم قوشۇۇ رۇحۇن ۅرچۉتتۉ، وشونۇ مەنەن بىرگە حۇبەي ەلىنىن شئنجاڭداعى شئنجاڭعا جاردام بەرگەن دوستۇعۇنا بئز ىراقمات ايتقالى،جووپ قايتارعالى بارىپ، ۇشۇنداي ىشتەدىك، فاڭساڭ دوقتۇرقاناسى ەس الدى، وشوندۇقتان بئز قايتىپ كەلدىك، ەگەردە بىزگە داعى قايسى جەر اجاتتۇۇ بولسو، تەك چاقىرسا ەلە بئز سۅزسۉز اتتانابىز».

〖2020.03.18-13:23〗    جووپتۇ رەداكتور:ayqurek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز