شئى جئنپىڭ ىچكى موڭعۇل چى فىڭ شاارى سوڭشان رايونۇ شئڭ ان كۅچۅسۉ لئن حۇاڭ قوومدۇق قونۇشۇندا تەكشەرىپ ىزىلدۅۅدۅ بولدۇ

2019-07-16 17:56

7- ايدىن 15- كۉنۉ تۉشتۅن مۇردا، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتئياسى بوربوردۇق كومىتەتىنىن باش شۇجئسى، ماملەكەت تۅراعاسى شئ جئنپىڭ ىچكى موڭعۇل چى فىڭ شاارى سوڭشان رايونۇ شئڭ ان كۅچۅسۉ لئن حۇاڭ قوومدۇق قونۇشۇندا تەكشەرىپ ىزىلدۅۅدۅ بولدۇ. شئڭ ان كۅچۅسۉ ۇلامۇچۇر رەپىتىس چوڭ زالىندا كۉلكۉ ۉنۉ جاڭىرىپ، جاعىمدۇۇ ۉن ۇعۇلۇپ تۇردۇ، قوومدۇق قونۇش تۇرعۇندارى چى فىڭ شاارىنا تىكە قاراشتۇۇ ۇلامۇچۇر اتىرەت مۉچۅلۅرۉنۉن جەتەگىندە، ىرداپ- بىيلەدى. كۅپچۉلۉكتۉن رەپىتىسىن كۅرۉپ، شئى جئنپىڭ مىنداي دەدى: ۇلامۇچۇر ىچكى موڭعۇلدۇن قورتۇندۇلاپ چىققان تاجئرىيباسى، ەلگە جاقىن، قاراپايىم قالق ەڭ جاقتىرعان، وزوت مادانئياتقا مۇراستىق قىلعان. جاڭى دووردو رۇحۇ مادانىيلىك قۇرۇلۇشۇن كۉچۅتۉۉدۅ، مادانئيات بازارىنىن ۅنۉگۉۉسۉ قالايىق- قالقتىن كۅپ جاقتاعى رۇحۇ مادانىيلىك اجاتىن قانااتتاندىرۇۇسۇ كەرەك، ۇلامۇچۇردۇن مىنداي تىكەلەي تۉردۅ قاراپايىم قالققا تەيلۅۅ جۉرگۉزۉۉ، نەگىزگى قاتمارعا تەيلۅۅدۅي مادانئيات قىيمىلى تۉبۅلۉك ەسكىربەيت، ۇلاندۇۇ دەمىلگەلەپ، قولدوپ، جۅلۅپ جانا كەڭىرتۉۉ كەرەك.

 

〖2019.07.16-17:56〗    جووپتۇ رەداكتور:ayqurek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز