ۉرۉمچۉ شاارى ەلگە ىڭعايلۇۇ توۋار سوودا بازارىن قۇرۇپ، بازار چارباسىن گۉلدۅندۉردۉ

2020-05-11 11:52

5- ايدان بەرى، ۉرۉمچۉ شاارى 10 ەلگە ىڭعايلۇۇ توۋار سوودا بازارىن اچتى، بۇل جەردىن جايما وردۇ اقىسىز، ارزان توۋارلار مەنەن قامدالات، قولدون ۅتمۅ توۋارلاردى سوودالاشىپ، شاار تۇرعۇندارىنىن تۇرمۇشۇن بايىتىپ، بازار چارباسىن گۉلدۅندۉردۉ. ەمى ىستانىيابىز قابارچىلارى لئى ۋئي، ۋاڭ يئڭدەردىن قابارى نازارىڭىزداردا.

(ناق مايدان ۉنۉ) كەلىڭىزدەر، ۅرۉك قاعى، تاتىپ كۅرۉڭۉزدۅر........

ۉرۉمچۉ شاارى تئيانشان رايونۇ شئياۋشئمىن تىلكە رايونۇ شئحى كۅچۅسۉ شئمىن قاراپايىم تۇرعۇندار بازارىندا، 134 جايما ورۇندا مۅمۅ، كىيىم- كەچەك،مادانئيات قول ۅنۅر بۇيۇمدارى، كۉندۅلۉك بۇيۇمدار سىياقتۇۇ توۋارلار كۅزدۉن جووسۇن الىپ، كۅپتۅگۅن شاار تۇرعۇندارىن بۇل جەرگە كەلىپ ساتىپ الۇۇعا ەلىكتىردى. شاار تۇرعۇنۇ ما يۉشۇان مىنداي دەدى: «بۇل جايمالاردا باردىق نەرسەلەر ساتىلات، اياباي دۇۇماندۇۇ، تارتئپ دا ابدان جاقشى».

شئمىن قاراپايىم تۇرعۇندار بازارىندا 5- ايدىن 4- كۉنۉ سىناق ىرەتىندە تئجارات باشتالعان، جايماچىلار نەگىزىنەن ۉرۉمچۉ شاارىنىن تئيانشان رايونۇنداعى قىيىنچىلىقتۇۇ ۉي بۉلۅلۅر، مايىپتار سىياقتۇۇ توپتوردون كەلگەن، الار قوومدۇق قونۇشقا ۅتۉنۉچ بەرگەندەن كىيىن، ەچ قانداي اقى تۅلۅبۅي بازاردا توۋارلارىن ساتىشات. سووداگەر حانزوكرە ابدۇسالام بازاردا قۇرعاق جەر-جەمىش سووداسىن قىلات، ال قابارچىعا مىنداي دەدى: «مەن 5- ايدىن 4- كۉنۉ بئرىنچى تۉركۉمدۅ كەلگەمىن، كۉنۉنۅ 5- 6 جۉز يۇان تابامىن، بۇل جەرگە كەلگەندەن بەرى سوودام قىيلا جاقشى بولۇۇدا، پارتئيا جانا ۅكۉمۅتكۅ ىراقمات».

ۇچۇردا، ۉرۉمچۉ شاارى 10 ەلگە ىڭعايلۇۇ توۋار سوودا بازارىن اچىپ، ارزان توۋارلار، قولدون ۅتمۅ توۋارلار سووداسى مەنەن قامداي تۇرعان بولدۇ. ۉرۉمچۉ تئيانشان رايونۇ ارداۋچئياۋ قاراپايىم تۇرعۇندار بازارىندا 5- ايدىن 3- كۉنۉ تئجارات باشتالعان، ۇچۇردا 204 جايما وردۇ تئجارات قىلۇۇدا. ۉرۉمچۉ شاارى تئيانشان رايونۇ مادانئيات ساياقات ۅنۉكتۉرۉۉ چەكتۉۉ شەرىكتىگى ارداۋچئياۋ قاراپايىم تۇرعۇندار بازارى تئجارات دەرەكتورۇ لئيۇ يئفان مىنداي دەدى: «بۇل جەرگە كىرگەن سووداگەر جانا ساياقاتچىلار بازارعا كىرەردە دەنە تەمپەراتۇراسى ۅلچۅنۅت، انان قولۇن دەزىنفەكسىيالايت. قاراپايىم تۇرعۇندار بازارىن ار ەكى سااتتا بئر جولۇ دەزىنفەكسىيالاپ تۇرابىز».

  ۉرۉمچۉ شااردىق سوودا ىشتەرى مەكەمەسى(اشتىق مەكەمەسى) بازار سىستەماسى قۇرۇلۇشۇ جانا جۉرۉشۉۉسۉن كۉزۅتۉپ ۅلچۅۅ باشقارماسىنىن باشچىسى جىڭ گۇاڭچئن، ەلگە ىڭعايلۇۇ بازاردى اچىپ ارى ار بئر قىيىنچىلىقتۇۇ قالقتى كىرەشەسىن ارتتىرۇۇ كەزمەتى مەنەن قامداعانىن، ارى شاار تۇرعۇندارىن كۅپ قاتمارلۇۇ تاندوو مەنەن قامداعانىن بئلدىرىپ مىنداي دەدى: «كىيىنكى قادامدا، ئز قۇۇپ تەيلۅۅ جۉرگۉزۉپ قامسىزدوو قىزماتىن جاقشى ىشتەپ، ەل تۇرمۇشۇنا كەپىدىك قىلۇۇ، جۇمۇشتانۇۇنۇ تۇرۇقتاندىرۇۇ، كەرەكتۅۅنۉ ىلگەرى سۉرۉۉ قىزماتىن كۉچتۉۉ بىرىكتىرىپ، ار قايسى رايون، وودانداردى ازىرقى نەگىزىندە، بەكەر تۇرعان ۉستۉ اچىق سورۇنداردان پايدالانىپ، ىلدەتتىن الدىن الىپ تىزگىندۅۅنۉ جاقشى ىشتۅۅ ابالى استىندا، اقىرىنداپ كۅلۅمۉن كەڭىرتىپ، بازاردىن جاشوو كۉچۉن داعى بئردەمجىي قوزعوتۇپ، بازارداعى زات جۉگۉرتۉۉنۉ باچىمداتۇۇعا جەتەكتەيبىز». 

〖2020.05.11-11:52〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز