ۉرۉمچۉ شاارىنداعى جالپىلىق اپتوبۇس، تاكسىلەر، 3- ايدىن 7- كۉنۉ نورمال تئجاراتتى قالبىنا كەلتىردى

2020-03-08 11:26

ۉرۉمچۉ شاارىنداعى جالپىلىق اپتوبۇس، تاكسىلەر، 3- ايدىن 7- كۉنۉ نورمال تئجاراتتى قالبىنا كەلتىردى. ىستانسىيابىز قابارچىسى لان تئيان، رىن چئچاۋ، لئى ۋىيدىن بۇل جۅنۉندۅكۉ قابارى نازارىڭىزداردا.

(ناق مايدان ۉنۉ) سىرتقا چىققاندا ماسكە تارتىنىپ، دايىما قولدۇ جۇۇپ تۇرۇڭۇز.... » تۉشتۅن مۇردا ساات 12 دە، ۉرۉمچۉ شاارى تئيانشان رايونۇ حوۋچۇان كۅچۅسۉ جالپىلىق اپتوبۇس ايالداماسىندا ايالداما رادىيوسۇنان جۇعۇشتۇۇ وورۇنۇن الدىن الۇۇ ۉگۉت بىلىمدەرى چىعىپ تۇردۇ، جالپىلىق اپتوبۇس قىزماتكەرلەرى ار بئر جۉرگۉنچۉنۉن دەنە تەمپەراتۇراسىن ۅلچۅدۉ، وشوندوي ەلە جۉرگۉنچۉلۅردۉن ماسكەنى جاقشى تارتىنىپ، تارتىپتۉۉ اپتوبۇزعا چىعۇۇعا جەتەكتەدى. ۉرۉمچۉ شاارى تۇرعۇنۇ لىيۇ گاڭ مىنداي دەدى: «ابدان وڭتويلۇۇ بولۇپتۇر، مەن 10 مئنۇت كۉتۉپ تۇرسام ەلە اپتوبۇس كەلدى، ار بئر شاار تۇرعۇنۇ جەكە قورعونۇۇنۇ جاقشى ىشتۅۅبۉز تئيىش».

بىلۉۉگۅ قاراعاندا، ۉرۉمچۉ شااردىق جالپىلىق قاتتوو توبۇ چەكتۉۉ شەرىكتىگىنىن تاشمال تئجاراتىنداعى 149 لئنىياسى، جانا 2183 اپتوبۇسۇ بۉتۉندۅي نورمال قالبىنا كەلتىرىلگەن. شەرىكتىكتىن تاشىمال تئجارات تەيلۅۅ بۅلۉمۉنۉن ورۇن باسار باشچىسى جۇ ۋىيدوڭ قابارچىعا، تاشمالدى قالبىنا كەلتىرۉۉنۉن الدىندا، شەرىكتىبىز باردىق جۇمۇشچۇلارعا جۇعۇشتۇۇ وورۇدان قورعونۇۇ كۇرسۇن الىپ بارعانىن، وشوندوي ەلە اپتوبۇستورعو قاراتا جالپىلاي قووپسۇزدۇق تەكشەرۉۉسۉ جانا دىزەنفەكسىيالوو الىپ بارعانىن ايتىپ مىنداي دەدى: «ار كۉنۉ بئر اپتوبۇستۇ ۉچ جولۇ دىزەنفەكسىيالووعو كەپەلەتتىك قىلابىز، اپتوبۇستۇن مئسالى تۇتقا جانا ورۇندۇعۇن، ەلدەر ەڭ وڭوي ۇچۇراشاتۇرعان جەرلەرىنە تۉيۉندۉۉ تۉردۅ الدىن الىپ تىزگىندۅۅ دىزەنفەكسىياسىن الىپ باردى، ار بئر ايدووچۇ قىزماتقا چىعۇۇدان مۇردا دەنە تەمپەراتۇراسىن ۅلچۅتۅت، ار بئر اپتوبۇزدۇن جۉرگۉنچۉ سالۇۇ چەنەمىن 50 پايىزدان اشىپ كەتپەستىگىن تالاپ قىلدىق، مىنداي قىلعاندا كىشىلەردىن توپتوشۇپ قالۇۇسۇنان ساقتانعالى بولوت، بۇل جەلەلەش جۇعۇشتۇۇ وورۇنۇن الدىن الىپ تىزگىندۅۅ چاراسى ارقىلۇۇ قووپسۇز، ىراقات تاشمال چۅيرۅسۉ مەنەن قامدادىق».

ۉرۉمچۉ شاارىنداعى ار قايسى تاكسى تاشمال تئجارات شەرىكتىكتەرى نورمال تاشمال تئجاراتتى قالبىنا كەلتىرىپ، شاار تۇرعۇندارىنىن ساپارعا چىعۇۇ اجاتىن قانااتتاندىردى. ۉرۉمچۉ جوڭحۇي تاشمال تاكسى چەكتۉۉ شەرىكتىگىنىن تاكسى ايدووچۇسۇ ۋاڭ شۉنلئى قابارچىعا ال تۇرۇشتۇۇ تاكسى اتىرەتىندە 1633 تاكسى بار ەكەنىن، ۇچۇردا جولعو چىققان تاكسى 1000 دەن اشارىن، شەرىكتىك ىچكە جۇعۇشتۇۇ وورۇنۇن الدىن الىپ تىزگىندۅۅ قىزمات تارتئبىن تۉزگۅنۉن ايتىپ مىنداي دەدى: «ار بئر جۉرگۉنچۉ چىعىپ- تۉشكۅندۅ تەرەزەنى اچىپ ابا الماشتىرىپ، دىزەنفەكسىيالوو سۇيۇقتۇۇ ارقىلۇۇ ەشىك تۇتقاسىن دىزەنفەكسىيالاپ، تاكسىنى ايدوودون مۇردا، تاپشىرعاندان كىيىن اۋتو ۇناانى دىزەنفەكسىيالايبىز، ايدووچۇلار سۅزسۉز ماسكە، كۅزدۉ قورعوو كۅز اينەگى، مەلەي تااعىنات، اۋتو ۇناادا دىزەنفەكسىيالوو سۇيۇقتۇۇ، سۇيۇقتۇق سۇۇ پۉركۉچ بار، جۇعۇشتۇۇ وورۇ ۇچۇرۇندا بئز ۅكۉمۅت بەلگىلەمەسى بويۇنچا قورعونۇۇنۇ جاقشى ىشتەپ، شاار تۇرعۇندارىنا جاقشى تەيلۅۅ جۉرگۉزۉپ، بۇل جووكەرچىلىگىبىزدى تاق اتقارابىز».

〖2020.03.08-11:26〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز