باي وودانى چەك اراسى ىچىندەكى بئر جەردەن اچىپ ۅنۉكتۉرۉلبۅگۅن قىزىل تاش توقوي قاپچىعايى جاڭىدان بايقالىپ، قاپچىعايدىن ىچىندەكى ۇقمۇشتۇۇ تىك زوو كۅرك تۉسۉ تالاادا جۅۅ جۉرۉۉ كۉيۅرماندارىن قۇيرۇق ۇلاش بارۇۇعا ەلىكتىردى

2020-11-21 19:07

جاقىندا، باي وودانى چەك اراسى ىچىندەكى بئر جەردەن اچىپ ۅنۉكتۉرۉلبۅگۅن قىزىل تاش توقوي قاپچىعايى جاڭىدان بايقالىپ، قاپچىعايدىن ىچىندەكى ۇقمۇشتۇۇ تىك زوو كۅرك تۉسۉ تالاادا جۅۅ جۉرۉۉ كۉيۅرماندارىن قۇيرۇق ۇلاش بارۇۇعا ەلىكتىردى. ەمى باي رادىيو-تەلەۋىزىيا ىستانسىياسىنىن قابارچىسى سۇي يۉيوڭدۇن بۇل جۅنۉندۅكۉ قابارى نازارىڭىزداردا:

  بۇل قاپچىعاي باي وودانى سايرام شاارچاسىنىن تۉندۉك رايون چۅلكۅمۉنۅ جايعاشقان بولۇپ، سايرام شاارچاسى مەنەن بولعون تۉز ارالىعى بولجول مەنەن 30 كىلومەتىر. قاپچىعايدىن ەكى جانىنداعى توو وپۇرتالدۇۇ بولۇپ، قاپچىعايدىن ئچى جەمىرىلۉۉ، شامالدا ۇپۇروو جانا اعىن سۇۇنۇن رولۇندا، كۅپتۅگۅن ۇزۇن-تۇۇراسىنا قايچىلاشقان قوقتۇ-قولوت، جون، تەكتىر، ادىر قاتارلۇۇلاردى قالىپتاشتىرعان. قاپچىعايدىن كىرە بەرىش ووزۇ سەل سۇۇسۇ تۇنماسىنان قالىپتاشقان تۉز كۅتۅرمۅ جەر بولۇپ، قاپچىعايدى بويلوي ىچكەرىلەگەندە، باسقان سايىن وپۇرتالدۇۇ بولۇپ، كەەدە باشقا بۅلۉكتۅرۉ قاپچىعايدىن ىچىندە پايدا بولوت، قۇدۇم سىردۇۇ وردوعو وقشوش، جەرگىلىكتەكى تالاادا جۅۅ جۉرۉۉ كۉيارماندارى بۇل قاپچىعايدى «سايرام قاپچىعايى» دەپ اتاشقان. تالاادا جۅۅ جۉرۉۉ كۉيارمانى ۋاڭ شانشان مىنداي دەدى: «جۅۅ ساياقاتتاعالى كەلدىك، بۇل جەر چىنىندا اياباي قووز، بئر كەلۉۉگۅ ارزىيت ەكەن».

 قاپچىعاي توو تەكتەرىنىن تۉسۉ كۅبۉنچۅ كىرپىچ ۅڭدۉۉ قىزىل، چابدار تۉس جانا سارعىچ تۉستۉ نەگىز قىلعان، اراسىندا داعى باشقا تۉستۅكۉ جوي سىزىق جانا تەمگىلدەر بار بولۇپ، قاپچىعايدى داعىدا الا-بۇلا كۅركۅمدۅشتۉرۉپ، نۇردانتقان. الىستان قاراعاندا، بۉت قاپچىعايدىن ەكى جانىنداعى تىك جار قۇدۇم ۇچۇپ باراتقان ۅرت جالىنعا وقشويت، اراسىندا تۇرعاندا، جوموق دۉينۅسۉندۅكۉ شاار ووچاسىنا جانا سىردۇۇ وردوعو كىرىپ قالعانداي، ادامدى تابئياتتىن اشقان چەبەرچىلىگىنەن تاڭ قالتىرات. ۇچۇردا، بۇل قاپچىعاي جەرگىلىكتەكى ساياقات تارماقتارىنىن اچىپ ۅنۉكتۉرۉۉ پئلاانىنا كىرگىزىلگەن. باي ووداندىق مادانئيات دەنە-تاربئيا رادىيو-تەلەۋىزىيا جانا ساياقات مەكەمەسى ساياقات اچىپ ۅنۉكتۉرۉۉ ئشقاناسىنىن مۇدۇرۇ ۋۇ بئن مىنداي دەدى: «كىيىنكى ارىمدا كەسىپ ىچىندەكى ادىستەردى ۇيۇمداشتىرىپ، ناق جەرىنە بارىپ تەكشەرىپ جوسپورلوپ، تەرەڭدەي اچىپ ۅنۉكتۉرۉپ، بايدىن جاڭى ساياقات جارىق تۉيۉنۉنۅ ايلاندىرابىز».

〖2020.11.21-19:07〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز