قىزىل قانى مەنەن بويولعون65 تەپكىچتە بااتىردىق روحۇن كۅرسۅتكۅن ـــ جاڭ يەلئياڭ

2020-02-08 11:46

2- ايدىن 8- كۉنۉ  قىزىل قانى مەنەن بويولعون65 تەپكىچتە بااتىردىق روحۇن كۅرسۅتكۅن ـــ جاڭ يەلئياڭدىن ئش- ىزدەرىن ايتىپ بەرەبىز. 

 جاڭ يەلئياڭ، 1962- جىلى 7- ايدىن 13- كۉنۉ جەجىياڭ حاڭجوۋنۇن شئياۋشان دەگەن جەرىندە تۅرۅلگۅن، 1992- جىلى 6- ايدا ج ك پ نا مۉچۅ بولۇپ كىرگەن. 1995- جىلى 12- ايدا قووم- قووپسۇزدۇق قىزماتىنا قاتىشقان، كەزىندە جەجىياڭ ۅلكۅسۉ حاڭجوۋ شااردىق قووم- قووپسۇزدۇق مەكەمەسى شئياۋشان رايونۇ بۅلۉمچۅ مەكەمەسى اماندىق باشقارۇۇ چوڭ اتىرەتىنىن ەل ساقچىسى، ورۇنباسار اتىرەت باشچىسى بولعون. 

   2004- جىلى 1- ايدىن 4- كۉنۉ ساات 16 لار ايلاناسىندا، حاڭجوۋ شااردىق قووم- قووپسۇزدۇق مەكەمەسى شئياۋشان رايونۇ بۅلۉمچۅ مەكەمەسى، بىرۅۅنۉن بئر نەچە قىلمىش شەكتۉۉسۉ جاعىنان زاكونسۇز تۉردۅ بەلگىلۉۉ قونوقسارايعا قامالعانىن ايتقان ساقچىعا ماالىمدووسۇن تاپشىرىپ الات. جاڭ يەلئياڭ ساقچىعا ماالىمدوونۇ تاپشىرىپ العاندان كىيىن شاشىلىش ەلە ۉيۉندۅگۉلۅرگۅ قوش ايتىپ، دەلو ناق مايدانىنا اتتانات. ال ويلوبوعون جەردەن اتالعان دەلونۇن قىلمىش كۉمۅندۉۉسۉ وشول كۉنۉ كەچتە اتالعان قونوق سارايعا قايتارىن بئلىپ، چەچكىن تۉردۅ قىزماتكەرلەردى ۇيۇمداپ كەلگەن جەرىندە قارموونۇ كۉتۉپ تۇرات. 

  قارموو بارشىندا، جاڭ يەلئياڭ جانا قىزماتتاشتارى ەكى قىلمىش شەكتۉۉسۉ مەنەن قاراڭعى تار كارىدوردو تايماشات. زۅۅكۉرلۅر قانجار شىلتەپ قارشىلىق كۅرسۅتۅت، جاڭ يەلئياڭدىن دەنەسىنىن بئر نەچە جەرىنە بىچاق تئيىپ، انىن بىرۅۅ جۉرۅگۉنۅ سايىلات. ۉيدۉن ەشىگى اچىلارى مەنەن قىلمىش شەكتۉۉسۉ شاشقالاقتاپ قاچات. بىچاق قارماپ، قولعو الۇۇعا قارشىلىق كۅرسۅتكۅن زۅۅكۉرگۅ بەت كەلگەندە، ال ۅلۉم- كۅرۉمدۉك قووپقو قاراباي، وور جارالانعاندان كىيىن داعى ەلە كۉچۅپ ارتىنان قۇۇيت ، قىپقىزىل قان 65 تەپكىچتى بويويت، كارىدور دۇبالىندا انىن قولۇنۇن قان ئزى قالات. ەڭ اقىرىندا وور جارالانعاندىقتان، جاڭ يەلئياڭ قۇتقارۇۇ ۅنۉم بەربەي قاارىماندارچا قۇرمان بولوت. وشول جىلى جاڭ يەلئياڭعا ماملەكەت بويۇنچا قووم قووپسۇزدۇق سىستەماسىنداعى بئرىنچى داراجالۇۇ بااتىر ۉلگۉ دەگەن نام ىيعارىلىپ، كۅڭتۅرۉشتۉك قاارىمان دەپ تاستىقتالات. 

〖2020.02.08-11:46〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز