كەمباعالداردى جۅلۅۅ ۇزاق بەرەكەتتۉۉ مەحانىزىمىن قۇرۇپ، قىشتاق تۇرعۇندارىنىن كىرەشەسىن سىزىل ارتتىردى

2019-11-25 11:47

  جۇڭگو نەفىت حىمىيا تارىم دايراسى نەفىت ايرۇۇ چەكتۉۉ شەرىكتىگىنىن كۇچار وودانى ۇزۇن شاارچاسى يىڭىتۇر ەكىنچى قىشتاعىندا تۇرۇشتۇۇ «ەل ابالىن بىلۉۉ، ەلگە نارىپ جەتكىرۉۉ، ەل كۅڭۉلۉن الۇۇ» قىزمات اتىرەتىندەگىلەر جۇمۇشقا ورۇنداشتىرۇۇ بازارىن تۇرعۇزۇۇ، باقماچىلىق كوپەراتىبىن قۇرۇۇ، قىشتاق تۇرعۇندارىن سىرتقا چىعىپ ىشتۅۅگۅ جەتەكتۅۅ سىياقتۇۇ ئش- چارالار ارقىلۇۇ كەمباعالداردى جۅلۅۅ ۇزاق بەرەكەتتۉۉ مەحانىزىمىن قۇرۇپ، قىشتاق تۇرعۇندارىنىن ۇزۇن مەزگىل كىرەشەسىن تۇرۇقتۇۇ ارتتىرا الۇۇسۇن قامتاماتسىزداندىردى. اقسۇۇ رادىيو- تەلەۋىزىيا ىستانسىياسى قابارچىسى رامىيلا، كۇچار رادىيو- تەلەۋىزىيا ىستانسىياسى قابارچى ۋاڭ جىيانچىياڭدىن بۇل جۅنۉندۅكۉ قابارى.

  قىش كىرەرى مەنەن، كۇچار وودانى ۇزۇن شاارچاسى يىڭىتۇر ەكىنچى قىشتاعى جاڭىدان قۇرعان جۇمۇشقا ورۇنداشتىرۇۇ بازارىنىن سووداسى مۇرداقىداي ەلە ابدان قىزىدى، كەمباعال تۇرعۇن بۇحالىيزەم اقماتتىن ۉيۉندۅ 7 جان بار، بئروق تەك 5 مو جەرى بار بولۇپ، بىيىل 10- ايدا ال قىزمات اتىرەتىندەگىلەردىن جاردامىندا جۇمۇشقا ورۇنداشتىرۇۇ بازارىندا چاقان تاندوو بازارىن اچىپ، كىرەشە اشىرۇۇنۇن جاڭى جولۇنا ەە بولعون. ال مىنداي دەدى:« سوودام بارعان سايىن جاقشىلانۇۇدا، بئر ايدا 5،6 مئڭ يۇان تاابام، مۇردا جەر ايداساق بئر جىلدا 5،6 مئڭ يۇان تااپچۇبۇز، بئز مىندان كىيىنكى تۇرمۇشۇبۇزدۇن بارعان سايىن جاقشىلانۇۇسۇنا ىشەنەبىز».

  كەمباعال تۇرعۇن ئيسا نۇردۇن ۇزۇنتان بەرى چاچتاراچقانا اچۇۇنۇ ويلوپ جۉرگۅن، قىزمات اتىرەتىندەگىلەر بۇل ابالدى بىلگەندەن كىيىن ال ۉچۉن جۅلۅۅ جوسپورۇن تۉزگۅن، وشوندوي ەلە اتايىن انى چاچ جاسوو ۅنۅرۉن ۉيرۅنۉۉ بويۇنچا باشقالارعا تاانىشتىرىپ قويعون، ازىر انىن چاچتاراچقانانىن سووداسى ار كۉنۉ دەگىدەي جاقشى. ال مىنداي دەدى:« قىزمات اتىرەتىندەگىلەردىن جاردامىندا مەن ۅز اڭسوومدۇ ئش جۉزۉنۅ اشىردىم، چاچتاراچقانامدىن سووداسى جاقشى، بئر ايدا از دەگەندە 3 مئڭ يۇاندان اشۇۇن اقچا تاابام، تۇرمۇشۇمدا مۇرداعىعا سالىشتىرعاندا جاقشى بولۇپ كەتتى، قىزمات اتىرەتىندەگىلەرگە چوڭ ىراقمات».

 يىڭىتۇر ەكىنچى قىشتاعىندا 30 كەمباعال تۉتۉن بار بولۇپ، بىيىل قىزمات اتىرەتىندەگىلەر ىشتىكتۉۉلۉك مەنەن 2 مئللىيون يۇاندان اشۇۇن كەمباعالداردى جۅلۅۅ قارجىسىن قولعو كەلتىرىپ، قىشتاقتا جۇمۇشقا ورۇنداشتىرۇۇ بازارىن قۇرۇپ، كەمباعالداردى جۇمۇشقا ورۇنداشتىرۇۇعا ىشتەتكەن، 10- ايدا تئجارات باشتاعاندان بەرى ورتوچو ار بئر تۉتۉندۉن اشىرعان كىرەشەسى 3000 يۇاندان جوعورۇ بولعون، وشونۇ مەنەن بىرگە قىزمات اتىرەتىندەگىلەر يىڭىتۇر ەكىنچى قىشتاعىنىن كۇچار ەكونومىكا تەحنىكالىق اچىپ ۅنۉكتۉرۉۉ رايونۇنا جاقىن بولۇۇداي جۇعىراپئيالىق وڭۇتتۇۇلۇعۇن تولۇق ۅرچۉتۉپ، قىشتاق تۇرعۇندارىن ايلاناسىنداعى كەرقاناعا بارىپ ىشتەپ كىرەشەسىن اشىرۇۇعا چاابىتتاندىرعان، قىشتاق تۇرعۇندارىنىن قام قىلۇۇسۇن جوعووتۇ ۉچۉن قىزمات اتىرەتى داعى ۇي، قوي باقماچىلىق كوپەراتىبىن قۇرۇپ، سىرتقا چىعىپ ىشتەيتۇرعان تۇرعۇنداردىن سىرتتا چىعۇۇسۇنا شارت تۉزگۅن بولۇپ، ازىرعا چەيىن اتالعان قىشتاقتان اچىپ ۅنۉكتۉرۉ رايونۇنداعى كەرقانالاردا جۇمۇشقا ورۇنداشقانداردىن سانى 190 دون اشىپ، كىشى باشىندىق جىلدىق كىرەشەسى 30 مئڭ يۇاندان اشقان. قىزمات اتىرەتىنىن باشچىسى، قىشتاقتىن بئرىنچى شۇجئسى لى يۇانرىن مىنداي دەدى:«كىيىنكى ارىمدا بئز ماملەكەت جالپى قولدونوتۇرعان تئل- جازۇۇ جانا قولدونۇشچان تەحنىكا كۇرسۇن كۉچۅپ الىپ بارىپ، چىمىرقانىپ بۉت قىشتاقتاعى 360 تۉتۉندۉن ار بىرىسىنەن بىردەن جۇمۇشچۇ بولۇۇنۇ قولعو كەلتىرىپ، ۇزاققى، تۇرۇقتۇۇ جۇمۇشقا ورۇنداشتىرىپ، سىزىل كىرەشە اشىرۇۇنۇ ىشكە اشىرابىز».

访惠聚〖2019.11.25-11:47〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز