چئلانشان تووسۇنۇن كۅپ تۉردۉۉ ەكولوگىياسى جانا چۅيرۅسۉ
چئلانشان تووسۇ جۇڭگونۇن باتىشىنداعى قۇرعاق رايونعو جايعاشقان، ايلاناسى چۅل مەنەن قۇرچالعان، چۅلدۉن ورتوسۇندا شالبالۇۇ ارالعا وقشوش، چۅلدۉ توسۇپ، كۅپتۅگۅن سۇۇ اعىندارىن قالىپتاشتىرىپ، جۇڭگونۇن باتىشىنداعى زارىل جاشوو بۇلاعىنا ايلانعان.
2019-05-24更多
جۇڭگو شاۋلىين كۇڭفۇسى دۉينۅدۅ اتاقتۇۇ
جۇڭگو شاۋلىين كۇڭفۇسى دۉينۅدۅ اتاقتۇۇ، بۉگۉنكۉ بەرۉۉدۅ «مەنىن شاۋلىيىن گۇڭفۇ اڭگەمەم» دەگەن بەرۉۉ نازارىڭىزداردا.
2019-05-10更多
جۇڭگو دەڭىز ۉستۉ شامال ەلەكتىرىنىن ۅنۉگۉۉ ساپارى جانا اڭگەمەسى
جۇڭگو دۉينۅدۅگۉ شامال ەلەكتىر چوڭ ماملەكەتى،، بۉگۉن جۇڭگو دەڭىز ۉستۉ شامال ەلەكتىرىنىن ۅنۉگۉۉ ساپارى جانا اڭگەمەسىن تاانىشتىرابىز.
2019-04-30更多

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200244号9  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز