سانجى شاارىنداعى سوودا سارايلارى، تاندا بازارلارى دۉكۅندۅردۉن ئجارا اقىسىن ازايتىپ كەچىرىم قىلىپ، تئجاراتتى قالىبىنا كەلتىرۉۉسۉن قولدووعو الدى

2020-03-17 11:47

سانجى شاارىنداعى 12 سوودا ساراي، تاندا بازارى جانا 1 سوودا شاارچاسى دۉكۅندۅردۉن ئجارا اقىسىن ۅز ماالىندا ازايتىپ كەچىرىم قىلىپ، جەكە سووداگەرلەردىن تئجاراتتى قالىبىنا كەلتىرۉۉسۉنۅ جاردام بەردى. 3- ايدىن 15- كۉنۉنۅ چەيىن، سانجى شاارىنداعى چوڭ تىپتەكى سوودا ساراي، تاندا بازارلارى كەچىرىم قىلعان ئجارا اقىسى 10 مئلىيون يۇاندان اشتى. سانجى رادىيو-تەلەۋىزىيا ىستانسىياسىنىن قابارچىسى چىڭ شىلئن، يئن شۅجۉانداردىن بۇل جۅنۉندۅكۉ قابارى: 

سانجى شاارىنىن ياجوڭ سوودا شاارچاسى سوودا ايانتىندا، جەكە سووداگەر ما چۇنيۇان قىردارعا جاردامداشىپ كىيىم-كەچە ساتىپ الىپ بەرىپ جاتتى. ما چۇنيۇاندىن تاانىشتىرۇۇسۇنچا، 3-ايدىن 13- كۉنۉ، انىن چئپاۋ كىيىم-كەچە دۉكۅنۉ تئجاراتتى قىلىبىنا كەلتىرگەن 3 كۉندۅن بەرى، تئجارات سۇمماسى 4 مئڭ يۇانعا جەتكەن. تئجاراتتى قالىبىنا كەلتىرگەندەن كىيىن ياجوڭ سوودا شاارچاسى جانا جەرگىلىكتۉۉ ۅكۉمۅت ئجارا اقى، قوومدۇق قامسىزداندىرۇۇ تاپشىرۇۇ جاعىندا اعا زور جاردام بەرگەن. ال مىنداي دەدى: «سوودا ايانتى بئزدىن 40 كۉندۉك ئجارا اقىبىزدى كەچىرىم قىلدى، بولجول مەنەن 4 مئڭ يۇان ايلاناسىندا، بىزگە جاردامداشىپ قوومدۇق قامسىزداندىرۇۇ مەكەمەسى مەنەن چىركەشتىرىپ بەردى، بئزدىن 4 دۉكۅن، 5 دۉكۅن قىزماتكەرىبىز بار، ازىر 30 مئڭ يۇانعا جۇۇق قوومدۇق قامسىزداندىرۇۇ اقىسىن كەچىرىم قىلىپ بەردى.»

  ياجوڭ سوودا شاارچاسى سانجىداعى بئر چوڭ تىپتەكى ەل تۇرمۇشۇ ۇنىۋەرسال بازارى بولۇپ، تۇرۇقتۇۇ دۉكۅندۅن 2 مىڭدەن اشۇۇنۇ بار. سوودا شاارچاسى بااردىق سووداگەرلەرگە قاراتا ئجارا اقىسىن بئر جۅنكۉ ازايتىپ كەچىرىم قىلعان. ۇچۇردا، 98.7 پايىزدان كۅپ سووداگەر جۇمۇشتۇ، تئجاراتتى قالىبىنا كەلتىرگەن. ياجوڭ توبۇ قوجولۇق شەرىكتىگى سوودا پئلااندوو باش كۅزۅمۅلدۅۅچۉسۉ ياڭ چۇان مىنداي دەدى: «سوودا شاارچابىزداعى 2 مىڭدەن اشۇۇن سووداگەردىن 40 قانچا كۉندۉك ئجارا اقىسىن كەچىرىم قىلدىق، وشونۇ مەنەن قاتار داعى ۅكۉمۅتتۉن ۅز بىلگى چاربا جاراتۇۇ بويۇنچا كەە بئر تولۇقتاما مۉنۅزدۉۉ ساياساتتارىن جۉزۅۅلۅشتۉردۉك، سوودا شاارچابىز داعى سووداگەرلەردى كەە بئر اقىسىز ۅزگۅچۅ ساتۇۇ سوورۇنۇ مەنەن قامداپ، سووداگەرلەردى ۅندۉرۉش، تئجاراتتى تەزدەن قالىبىنا كەلتىرۉۉ مۉمكۉندۉگۉنۅ ەە قىلدىق.»

ياجوڭ سوودا شاارچاسىنان بۅلۅك، سانجى دوستۇق سونور بۇيۇم ساتىپ الۇۇ بوربورۇ، سانجى شاارى لوڭيۇان تاندا بازارى قاتارلۇۇ 12 سوودا ساراي، تاندا بازارى داعى سووداگەرلەردىن ئجارا اقىسىن ازايتىپ كەچىرىم قىلىپ، ۇباقتىلۇۇ قىيىنچىلىقتى ورتوق جەڭگەن. مىندا، سانجى دوستۇق سونور بۇيۇم ساتىپ الۇۇ بوربورۇ 91 تۇرۇقتۇۇ دۉكۅندۉن ازايتىپ كەچىرىم قىلعان ئجارا اقىسى 800 مئڭ يۇانعا جەتكەن. سانجى شاارى لوڭيۇان تاندا بازارى 17كۅتۅرۅگۅ الىپ ئجارا العان سووداگەردىن دۉكۅن ئجارا اقىسىنان 95 مئڭ يۇاندى كەچىرىم قىلعان. سانجى شاارى لوڭيۇان تاندا بازارى جاشتار دۉكۅنۉنۉن جەكە تئجاراتچىسى زوڭ جئچاۋ مىنداي دەدى: «دۉكۅنۉمدۉن 4 مئڭ يۇاندىق ئجارا اقىسىن كەچىرىم قىلدى، ازىر قايراتىبىز اشىپ تۇرات، مىندان كىيىنكى بئر قانچا ايدا 2 ايلىق زىياندى قايتارىپ كەلۉۉگۅ ىشەنچىبىز بار.»

 

〖2020.03.17-11:47〗    جووپتۇ رەداكتور:ayqurek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز