قۇرمان بولعون قاارىماندارعا ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرىپ ەسكەرۉۉ

2020-04-05 10:47

اپتونوم رايوندۇق اسكەرلىكتەن قايتقاندار ىشتەرى نازاراتى چئڭمىڭ مايرامىنىن الدىندا «ۇرمات بىلدىرۉۉ ـــ 2020- جىلدىق چئڭمىڭ مايرامىندا قۇرمان بولعون قاارىماندارعا ازا بىلدىرۉۉ» اتىنداعى ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ قىيمىلىن ۅتكۅرۉپ، قۇرمان بولعون قاارىمانداردىن ۇلۇۇ ىشتەرىن ەسكەرىپ، قۇرمان بولعون قاارىمانداردىن بىيىك مۇراتى جانا بەكەم ىشەنىمىنە مۇراسكەردىك قىلدى. ەمى ىستانسىيابىز قابارچىسى لان تئياندىن قابارى نازارىڭىزداردا:

 ــ مىنا بۇل ىنتەرنەتتەگى سۅز قالتىرعاندارعا قاراڭىز: ەل قاارىماندارى تۉبۅلۉك جاشاسىن! ەل ۇنۇتپايت، اتا مەكەن ۇنۇتپايت! مەنىن نازارىمداعى قاارىماندارعا ۇرمات بىلدىرەمىن!

«ۇرمات بىلدىرۉۉ ـــ 2020- جىلدىق چئڭمىڭ مايرامىندا قۇرمان بولعون قاارىماندارعا ازا بىلدىرۉۉ» اتىنداعى ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ قىيمىلىندا، اپتونوم رايوندۇق اسكەرلىكتەن قايتقاندار ىشتەرى نازاراتى شىبىر سۅز، مىكرو بىلوگ، ۋئدىيو تەرمىنالى سىياقتۇۇ ۅرۉشتۅر ارقىلۇۇ ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ اتايىن تەماداعى بەتىندە، «ەل قااارىماندارىن ەسكەرۉۉ مۇناراسىنا گۉل تارتۇۇلوو»، «تەرس باعىتقا قاراي جۉرگۅن قاارىماندارعا ۇرمات بىلدىرۉۉ»، «قىزىل اڭگەمەلەردى ۇعۇۇ»، «قۇرمان بولعون قاارىمانداردىن ئش- ىزدەرىن وقۇۇ»، «قۇرمان بولعون قاارىماندار ەستەلىك سارايىن ەكىسكۇرسىيالوو» سىياقتۇۇ 7 اتايىن ايدار اچتى. اپتونوم رايوندۇق اسكەرلىكتەن قايتقاندار ىشتەرى نازاراتى داڭازالاپ ەسكەرۉۉ باشقارماسىنىن ورۇنباسار باشچىسى جاڭ سان مىنداي دەدى: «چئڭمىڭ مايرامىنداعى قاارىماندارعا بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ قىيمىلىندا نەگىزىنەن ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ قىيمىلىن قولدوندۇق، جۇڭحۇا قۇرمان بولعون قاارىماندار ىنتەرنەت جايىتى ۅرۉشۉنۅن بۅلۅك، «شئنجاڭ اسكەرلىكتەن قايتقان اسكەرلەر» بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ اتايىن بەتى، «شئنجاڭ اسكەرلىكتەن قايتقان اسكەرلەر» ۅكۉمۅتتۉك بىلوگۇ ارقىلۇۇ ىنتەرنەتتە بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ الىپ بارىپ، بۉتكۉل قوومدو بااتىرلاردى جوعورۇ باالاعان، قاارىمانداردى ەسكەرگەن، قاارىماندارعا ۇرمات بئلدىرىپ، قاارىماندار روحۇن داڭازالاعان قويۇۇ قوومدۇق ماانايدى جاراتتىق».

 ىستاتىستىكاعا قاراعاندا، 3- ايدىن 10- كۉنۉ قىيمىل باشتالىپ ازىرعا چەيىن، ىنتەرنەتتە گۉل تارتۇۇلاعانداردىن سانى 3 مئلىيون 400 مئڭ ادام ىرەتكە جەتىپ، قالتىرىلعان سۅز 320 مئڭ پارچادان اشقان، تەلە تەرمىنالىندا كۉندۅلۉك جارىيالوو مۅلچۅرۉ 3 مئلىيون 970 مئڭ ىرەتكە جەتكەن، قىيمىل 4- ايدىن 10- كۉنۉنۅ چەيىن ۇلانات ەكەن. اپتونوم رايوندۇق اسكەرلىكتەن قايتقاندار ىشتەرى نازاراتى پارتىگۇرۇپپاسىنىن شۇجئسى، ورۇنباسار نازارات باشچىسى حوۋ حانمئن مىنداي دەدى: «بئر قاتار قىيمىلدار ارقىلۇۇ، كۅپچۉلۉككۅ ىنتەرنەت ارقىلۇۇ بەيىت شىپىرىپ ازا بىلدىرۉۉ وڭتويلۇۇلۇعۇن جاراتىپ، قاارىماندارعا ۇرمات بئلدىرىپ، قاارىمانداردىن رۇحۇنان ۉيرۅنۉپ، قاارىمانداردىن مۇراتىنا مۇراسكەردىك قىلىپ جانا انى تاراتتىق. ايرىقچا بۇل جولقۇ جۇعۇشتۇۇ وورۇعا قارشى تۇرۇۇدا، جالپى ەل بئر نەەتتە بولۇپ، بئر جاقتا قىيىنچىلىق بولسو چار تاراپتان جاردام بەردى. بۇل قىيمىل ارقىلۇۇ، ۇشۇل قارشى باعىتتا جۉرگۅن قاارىمانداردان ۉيرۅندۉك، بۇل بئر تۉردۉۉ ەل ۉچۉن قىزمات قىلۇۇ ىدەياسى تۉشۉنۉگۉ، ۅلۉمدۅن قۇتقارىپ دارىلاعان بئر تۉردۉۉ رۇحتۇن ۇچۇعۇن ۇلوو بولۇپ سانالات». 

〖2020.04.05-10:47〗    جووپتۇ رەداكتور:Namysbek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200192号-4  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز