جۇڭگو شئنجاڭ چۅيچۅك باقتۇ چەگارا ووزۇنا جايعاشقان جىبەك جولۇ مادانئيات توۋالارى سوودا سارايى چىنىعى اچىلىپ قونوقتوردۇ توسۇپ الدى

2019-06-21 18:25

8- ايدىن 18- كۉنۉ، جۇڭگو شئنجاڭ چۅيچۅك باقتۇ چەگارا ووزۇنا جايعاشقان جىبەك جولۇ مادانئيات توۋالارى سوودا سارايى چىنىعى اچىلىپ قونوقتوردۇ توسۇپ الدى، بۇل چۅيچۅك باقتۇدا جۇڭگو جانا قازاقىستان چەگارا تۇرعۇندارىنىن ۅز ارا بازار سوودا رايونۇنۇن چىنىعى تئجارات باشتاعانىنان دارەك بەرەت، بۇل شئنجاڭداعى العاچقى داراجاسى جوعورۇلاعان نۇسقاداعى چەگارا تۇرعۇندارى ۅز ارا بازار سوودا رايونۇ سانالات. بىلۉۉگۅ قاراعاندا، تئجاراتقا كىرىشكەن جىبەك جولۇ مادانئيات توۋارلار سوودا سارايى تۉشۉمدۅردۉ كۅرگۅزمۅلۅۅ، كەڭەشۉۉ، سوودا مەنەن ەلەكتىروندۇق سوودا بئر تۇلقۇلاشىپ چوعۇلعان زامانباپ سوودا ۅرۉشۉ سانالات. چۅيچۅك باقتۇ چەگارا ووزۇ ماملەكەت داراجالۇۇ بئرىنچى تۉردۉۉ چەگارا ووزۇ، شئنجاڭداعى شاارعا ەڭ جاقىن چەگارا ووزۇ بولۇپ، سوودا جاسوو شارتى ەڭ جاقشى بولعون قۇرعاقتىق چەگاراسى سانالات.

 

 

 

〖2019.06.21-18:25〗    جووپتۇ رەداكتور:ayqurek
0

شئنجاڭ جاڭىلىقتارىنان تۉز بايان  باسما ۇقۇق مەنچىگى

تەلەفون:(0991)2508509  9  (0991)2578492

دارەگى: شئنجاڭ ۉرۉمچۉ شاارى 830- نومۇر شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسى تارتۇۇ، تىزگىندۅۅ ئماراتى 17- قابات

بەرۉۉلۅردۉ توردون تارتۇۇ، كۅرۉۉ، تىڭشوو ماقۇلدۇق نومۇرۇ:3105103

新ICP备10200244号9  新B2-20040027

新公网安备 65010202000379号

شئنجاڭ رادىيو تەلە ىستانسىياسىنىن شىبىر سۅز جايىتىنا نازار وودارىڭىز